آيدا كيخايی، بازی‌گر و کارگردان

فارغ‌التحصيل تئاتر از دانش‌گاه تهران، دانش‌كده‌‌ی هنرهای زيبا، ۱۳۷۳

و كارشناسی ارشد كارگردانی از دانش‌گاه تهران، دانش‌كده‌ی‌ هنرهای زيبا، ۱۳۸۹