محمد یعقوبی:‌ خانم نسیم رشیدی برای چند نمایش‌نامه‌ی من بی‌سفارش و خودخواسته طراحی جلد کرده و  من فکر کردم حداقل کاری که می‌توانم بکنم این است که کارهایش را در وب‌سایتم بگذارم تا  زحمت و هنرش دیده شود.